Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefiny i Emila Mików
w Lipnicy Wielkiej

Slide background

III Konferencja Naukowa: „Dziecko z dysleksją w szkole”

Kategoria:

konferencja6W dniu 25 kwietnia 2019 r. w gościnnych murach Domu Ludowego w Lipnicy Wielkiej odbyła się konferencja naukowa wraz z warsztatami dla nauczycieli i rodziców, poświęcona tematyce dysleksji.

 

W środowisku nauczycielskim, jak również w zaciszu domowym, coraz częściej zadajemy sobie pytanie o przyczyny rosnącej liczby dzieci -  uczniów dyslektycznych, która niewątpliwie z roku na rok przybiera rozmiary problemu cywilizacyjnego. Wydarzenie naukowe zostało zainicjowane przez dyrekcję i logopedę Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefiny i Emila Mików we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Rabce-Zdroju.

Wykłady prowadzone były przez znakomite osobowości: pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie dr hab. Prof. UP Martę Korendo i dr Katarzynę Sedivy-Mączkę oraz dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rabce-Zdroju mgr Ewę Paśko.

Warsztaty prowadzone były przez wieloletnich, doświadczonych pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rabce-Zdroju – logopedę mgr Agnieszkę Balę oraz pedagogów – mgr Dorotę Suchocką oraz mgr Ewę Zając.

Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Kuratorium Oświaty – starszy Wizytator mgr Maria Głuszak, Wójt Gminy Lipnica Wielka – Mateusz Lichosyt, który powitał zaproszonych gości, prelegentki oraz uczestników życząc owocnych obrad, dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz rodzice naszej, a także sąsiednich gmin.

Konferencja rozpoczęła się o godz. 12.15 uroczystym powitaniem zaproszonych gości przez panią dyrektor SP2 mgr Edytę Mikłusiak.

Pierwszy wykład wygłosiła dr hab. Prof. UP Marta Korendo: „Neurobiologiczna wiedza, a diagnoza i terapia dysleksji”, w którym przedstawiła aktualną wiedzę opartą na najnowszych badaniach, m.in. neuroobrazowania mózgu, gdzie wiemy już, że dysleksja to nie tylko trudności w nauce czytania i pisania, lecz u jej podłoża leżą przede wszystkim dysfunkcje rozwojowe lub wczesne uszkodzenia neurobiologiczne, które zaburzają funkcjonowanie dziecka w wielu sferach poznawczych, emocjonalnych i społecznych. Prelegentka starała się uświadomić słuchaczom, że dziecko dyslektyczne potrzebuje innych strategii uczenia się, a takie rozumienie zaburzenia pozwala dostrzec szeroki kontekst trudności, z którymi w przedszkolu, w szkole i w życiu borykają się osoby dyslektyczne.

Kolejny wykład prowadzony przez dr Katarzynę Sedivy-Mączkę: „Techniki terapii dzieci z dysleksją”, pozwolił nauczycielom oraz rodzicom usystematyzować wiedzę na temat pracy z dzieckiem z dysleksją na różnych płaszczyznach, podkreślając, że jest to zaburzenie linearnego porządkowania informacji językowych, symbolicznych i motorycznych. Pani doktor w ciekawy sposób zaprezentowała zestaw ćwiczeń stymulujących lewą i prawą półkulę mózgu, które mają na celu przede wszystkim wspierać rozwój poznawczy dzieci w taki sposób, aby nauczyć ich funkcjonowania językowego, emocjonalnego i społecznego.

Ostatnie wystąpienie należało do Pani dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rabce-Zdroju mgr Ewy Paśko, a dotyczyło: Prawa oświatowego, a dysleksji w szkole. Oferta Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej skierowana do dzieci, ich rodziców, nauczycieli”.

Po tej części konferencji nastąpiła przerwa kawowa. Wszyscy uczestnicy udali się na konsumpcję pysznych, domowych ciast, które upiekły panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Lipnicy Wielkiej oraz cukiernia Orawskie Ciacho. Podczas przerwy słuchacze mieli możliwość zapoznania się z ofertą wydawniczą i nabycie różnorodnych pomocy dydaktycznych wydawnictwa „Centrum Metody Krakowskiej”.

Po półgodzinnej przerwie, około godziny 15.00 rozpoczęły się warsztaty dla nauczycieli pt. Realizacja zaleceń zawartych w opiniach o specyficznych trudnościach w uczeniu się”, które poprowadziły mgr Dorota Suchocka oraz mgr Ewa Zając. Panie pedagog przekazały nauczycielom cenne wskazówki, dzięki którym mogli pogłębić swoją wiedzę, w jaki sposób realizować zalecenia zawarte w opiniach o specyficznych trudnościach w uczeniu się.

Natomiast warsztaty dla rodziców zatytułowane; Zabawy i ćwiczenia wspierające dzieci zagrożone dysleksją” prowadziła mgr Agnieszka Bala. Miały na celu uzmysłowienie rodzicom, jak ważną i odpowiedzialną rolę pełnią w życiu swojej pociechy, a rozwój dzieci w dużym stopniu spoczywa na ich barkach. Ponadto rodzice zostali wyposażeni w wiedzę i umiejętności jak stymulować oraz niwelować trudności, bawiąc się z własnymi dziećmi przedmiotami, które mają w gospodarstwie domowym.

Oprócz wykładów i warsztatów uczestnicy konferencji mogli także skorzystać z profesjonalnej konsultacji psychologa, pedagoga i logopedy.

Konferencja ta, jak również wcześniejsze edycje, (Pierwsza konferencja tego typu w Lipnicy Wielkiej odbyła się w 2016 r. pn. „Wpływ nowoczesnych technologii na rozwój dziecka”. W następnym roku spotkanie nosiło tytuł „Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole”) cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wykłady jak i warsztaty spotkały się z uznaniem uczestników i gości.

Dziękujemy wszystkim organizatorom, prelegentom, a także słuchaczom za tak liczne przybycie.

                                                                                                                                                        mgr Agata Skoczyk

konferencja5