Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefiny i Emila Mików
w Lipnicy Wielkiej

Slide background

Sprawozdanie finansowe szkoły za 2019 rok

Kategoria:

Publikacja sprawozdania finansowego szkoły za 2019 rok

Zgodnie z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefiny i Emila Mików w Lipnicy Wielkiej sporządzone na dzień 2019-12-31, zostały opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lipnica Wielka:

https://bip.malopolska.pl/glipnicawielka,m,337597,szkola-podstawowa-nr-2-w-lipnicy-wielkiej.html